Over Gork

Gemeentelijk Onderwijs Regio Kortrijk (GORK) is een scholengroep die al meer dan 30 jaar bestaat in het zuiden van West-Vlaanderen. Vandaag de dag bestaat deze scholengroep uit 33 gemeentelijke scholen uit het basisonderwijs. Samen vertegenwoordigen zij 14 gemeenten.


Lees meer

De opinie van GORK

Gork geeft kansen tot een extra dimensie aan het pedagogisch-didactisch beleid op school. Het stelt het bezig zijn rond.., het nadenken over..., het uitwerken van bepaalde onderwerpen in een breed perspectief. Daardoor wordt het gevoel gecreerd dat de school er niet alleen voor staat. Door het regiogebonden karakter van de Gork-scholen wordt dat gevoel nog eens extra versterkt. Gork geeft kansen...niets moet, maar juist daardoor kan er veel...

Centrumschool Kuurne
De klimop Zwevegem

Gork betekent steeds weer nieuwe, diepgaande, bruikbare proeven waar goed over werd nagedacht.

Gork is nascholing waarbij je op het topje van je stoel gaat zitten. Gork reeds 30 jaar en hopelijk nog eens zo veel en meer erbij!

De Zafant GBS Dranouter

De gemeentelijke basisschool Barthel biedt zowel kleuter- als lager onderwijs in. Zorg is een speerpunt van onze school. Zowel in kleuter als lager staan zorgondersteuners klaar om de werking in de klas te optimaliseren.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is onze school uitgegroeid tot een (h)echte familie waar kinderen zich thuis voelen.

Barthel vzw geeft hier nog wat extra kleur door het organiseren van het schoolbusvervoer, het schoolrestaurant en de voor- en naschoolse opvang. Onze eigen keuken is een grote troef en dat mag ook gezegd worden van onze professionele opvang onder leiding van een kinderverzorgster. Zo proberen wij allemaal samen een school te vormen 'op maat van uw kind'.

Barthel

Gork betekent voor onze school een grote meerwaarde op alle niveaus: directies, leerkrachten, leerlingen en ouders.

GBS De Wegwijzer (Wakken)

Jaarlijks maken wij gebruik van de Gork-proeven. Wij weten dat we ons daarop kunnen baseren om vast te stellen of we goed bezig zijn. Door de gedetailleerde resultaten hebben we een goed zicht waar er bijscholingen nodig zijn. Ook de nascholingen zijn telkens een verrijking. We krijgen nieuwe ideeen en tips die onmiddellijk bruikbaar zijn in de klaspraktijk.

Gemeentelijke basisschool Bikschooltje

De Wingerd is een school voor gewoon basisonderwijs waar je terecht kan voor degelijk onderwijs van 2.5 jaar tot 12 jaar.

Gemeentelijke basisschool De Wingerd

G = groeien - Dankzij het nascholingsaanbod krijgen wij de kans blijvend te groeien in onze job.

O = objectiviteit - Elk jaar opnieuw krijgen wij via de Gork-toets een objectief beeld van waar wij als school staan.

R = relaties - Gork schept een hechte band tussen directies en leerkrachten onderling. Het biedt de kans om eens te ventileren met collega's.

K = kwaliteit - De inspanningen van Gork dragen bij tot de verhoging van de kwaliteit van het gemeentelijk onderwijs.

Gemeentelijke Basisschool De Wonderwijzer Lauwe

Vanuit verschillende invalshoeken bewaakt de Gork-groep de kwaliteit van ons onderwijs. Ik denk hierbij aan de interessante nascholingen voor de leerkrachten, zowel voor kleuter als voor lager. De nascholingen geven de school steeds een goeie feedback en zijn een ideale aanvulling voor de output van iedere school. De bijeenkomsten van de directies zijn zeker ook een meerwaarde. Je kan er op formele en informele manier ideeen uitwisselen over jouw schoolbeleid, jouw manier van aanpakken!

Gemeentelijke basisschool De Zonnebloem
Gemeentelijke Basisschool Dentergem 't Veld

Gork is een verrijking voor de school. Het reikt gevarieerde toetsen met degelijke feedback aan. Het biedt kansen aan leerkrachten en kleuterleiders om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Het is een plaats waar directeurs elkaar in een open, gemoedelijke sfeer ontmoeten. Dank aan allen die zich zomaar voor Gork inzetten.

Gemeentelijke basisschool Geluveld
Gemeentelijke basisschool Heestert
Gemeentelijke basisschool Klavertje Vier

Gezellige, verfijnde ontmoetinen waar leerkrachten en directies elkaar mogen inspireren.

Organisatie waar veel mensen uit de onderwijswereld kunnen van dromen...

Rekenen, taal, wero, ontdekdozen, hoekenwerk, BC's, muzische vorming...iedereen kan op een zinvolle manier nascholing volgen.

Kleuters en lagereschoolkinderne kunnen dagelijks genieten van de inspanningen die binnen Gork worden geleverd.

Gemeentelijke Basisschool Kortrijk-Kooigem

Gork betekent voor mij in eerste instantie een ontmoetingsforum met collega's, een platform dat de mogelijkheid biedt op een gezonde manier te reflecteren, met de voeten op de grond. Een gezellig onderonsje is telkens mooi meegenomen. De jaarlijkse uitstap met een harmonius samengaan tusesn inspanning en ontspanning vind ik steeds een voltreffer.

De kwaliteit van de gork-proeven bewijst zichzelf. Veel proeven worden geintegreerd binnen het eigen toetsenpakket van de school. Het loont steeds de moeite een bezoekje te kunnen brengen aan meerdere kleuterklassen tijdens de nascholing

Gemeentelijke Basisschool Wevelgem

Door de contacten met de directies van de gemeentescholen van de regio blijven wij voeling hebben met het gewoon onderwijs. De relatie tussen buitengewoon en gewoon verlopen daardoor een stukje vlotter, wij zijn niet de grote onbekende.

Gemeentelijke BBO-school De Kim

Buitengewoon bijzonder ! Contacten met andere scholen zijn sowieso belangrijk. Deze momenten van gedachten en ideeen uitwisselen, werken verruimend, de informele momenten zijn sfeerbevorderend en relativerend...Ook de nascholingen vanuit Gork vallen heel erg in de smaak bij het leerkrachtenteam.
Een uiterst waardevol initatief binnen de regio voor het gemeentelijk onderwijs.

Gemeentelijke BBO-school De Sam

De jaarlijkse Gork-werking is voor onze school mee richtingbepalend.

Onze leerkrachten kijken uit naar de netwerking die de nascholing van Gork biedt. Deze organisatie betekent veel herbronning, actuele vernieuwing, inspiratiebronnen. Onze leerkrachten hechten veel belang aan hospiteren en gegevensuitwisseling.

Gemeentelijke Kleuterschool Zwevegem

Uit mijn ervaringen als leerkracht en zorgcoordinator kan ik stellen dat ik Gork zeer belangrijk vind omwille van de geboden navorming, het beter leren kennen van collega's en de Gork-toetsen.

Gemeentelijke Lagere School Deerlijk

Gork heeft in al die jaren een stevige reputatie opgebouwd binnen onze school. De vereniging is bij ons synoniem voor onderwijskwaliteit - een netwerk van sterke gemeentescholen en gericht op vernieuwing. Ik weet niet wat het is, maar ik heb steeds de indruk dat we hier in de regio Kortrijk wat vooroplopen met onze gemeentescholen. Dat zal wel met Gork te maken hebben.

Gork draait op vrijwilligers en dat is sterk en goed...Je inzetten als vrijwilliger...in het belang van de kinderen - het is mooi. Ik wens Gork nog vele jaren!

Gemeentelijke Lagere School Vichte-Ingooigem

Als nieuwbakken directeur moet ik mij nog een beetje inwerken in deze groep, maar...
Gork zorgt voor een reeks bijeenkomsten waar je met gelijkgezinden een leuke babbel kunt doen.

De boeiende uitstap met collega-directeurs is een meerwaarde.

Gemeentelijke lagere school voor BuO De Zon

Gemeenteschool Zwevegem

Gemeentelijke lagere school Zwevegem

PIEnTER is een gemeenteschool die ten dienste staat van de gemeenschap, open voor alle leerplichtige jongeren, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit. Met 6 lagere klassen en drie kleuterklassen is PIEnTER een volwaardige basisschool gesitueerd tussen de Brugsesteenweg en de St.-Pietersstraat. Enkele troeven van de school: Spelenderwijs Frans leren vanaf de tweede kleuterklas.

Aan de hand van plezante activiteiten wordt het taalgevoel vroeg aangewakkerd om later maximaal resultaat te bereiken. PIEnTER staat met beide voeten in Europa. In 2011 start de school opnieuw met een Europees Comeniusproject. Een unieke samenwerking met scholen uit Polen, Roemenie, Italie, Turkije en Spanje. De school beschikt over een unieke tuin, waar sportactiviteiten worden georganiseerd of de kleutertjes tijdens de zomer kunnen genieten van een spannend verhaal in de schaduw van de bomen. Elk kind telt! Speerpunten voor onze school zijn welbevinden en betrokkenheid. Een kind dat zich goed voelt in klas en betrokken wordt bij het lesgebeuren grijpt zo extra leerkansen beet. Wij streven naar een brede ontwikkeling zodat onze kinderen zelfzeker, kritisch en met een gedreven werklust onze maatschappij kunnen ontdekken. Het vijfde en zesde leerjaar werkt in een elektronische leeromgeving, een samenwerking met de Gentse Universiteit. Ook met de Industriele Hogeschool (PIH) werken we regelmatig samen. PIEnTER bereidt de kinderen niet alleen voor op de samenleving, ze wil zelf de samenleving zijn!

Pienterschool Kuurne

Gork betekent al vanaf het ontstaan in de jaren '80 een sterke ondersteuning voor de schoolwerking. De navormingen en evlauaties volgen steeds de ontwikkelingen op pedagogisch-didactisch vlak. Ze kaderen sterk in de visie op goed basisonderwijs en die in de leerplannen van OVSG is uitgewerkt. Steeds opnieuw gebruiken de leerkrachten de toetsen om leerdoelen binnen een bepaald leerdomein bij hun leerlingen te evalueren. Een bewijs dat deze toetsen als doelstellingvalide instrumenten mogen worden beschouwd.

Voor directies biedt GORK een mensontmoetend kader om over het onderwijs te reflecteren en om er frisse ideeen op te doen. Het kwaliteitsverhaal is hierbij nooit ver weg en op die manier tilt Gork door haar werking de scholen naar een hoger onderwijsniveau. Bovenal berengt Gork elk jaar een positieve boodschap: onderwijs en leren is een boeiend gebeuren en als leerkracht en school sta je er niet allen voor.

Stedelijke Basisschool Beveren-Leie

Het is leuk om via de gork-nascholingen eens ideeen op te doen in andere scholen. Dat hoeft daarom niet altijd groots te zijn. Het is gewoon super dat je op die manier eens met andere collega's in contact kunt komen en kan praten over van alles.

Leen Maes, kleuterjuf K2A

Door de jaren heen heb ik de Gork-toetsen verzameld en gebruik die in juni als eindevaluatie. De toetsen zijn een meerwaarde. Ze behandelen met zekerheid de doelstellingen. Op die manier weet je als leerkracht eveneens waar je tekortschiet en nog moet aan werken.

Caroline Delmeire, klasleerkracht L2A

Stedelijke Basisschool Centrum Harelbeke

Gork is voor ons...

Gezellig en zinvol vergaderen met de stuurgroep, waarbij we sommige zaken uit eerste bron horen.

de Dranouterdag met interessante, onderhoudende sprekers en de algemene vergadering met openbarende ervaringsdeskundigen

de directeursuitstap naar al of niet bekende culturele en historische oorden, waar ook het ontspannende luik de aandacht krijgt,

je eigen directeursverhaal kunnen delen met collega's

een groot stuk van ons outputverhaal met prachtig uitgekiende evaluatietoesen, die de leerkrachten ook in hun examenpakket opnemen.

een groot stuk van ons nascholingsaanbod, dat telkens weer opnieuw kansen biedt aan leerkrachten om zich op een of ander domein bij te scholen.

een waaier van ideeen voor de kleuterjuffen door het bezoek aan andere scholen en het gebruiken van de prachtige kleuterthemabrochures

een ideale manier om de kwaliteit van ons gemeentelijk onderwijs te bewaken en te verbeteren

Stedelijke basisschool Desselgem

Gork is voor mij persoonlijk een platform waar veel collegiaal overleg mogelijk is. Het is tevens een leerplatform zaarbij ik vooral via de werkgroep evaluatie enorm verrijkende momenten naar kennis van leerplannen en visie op mocht ervaren. De outputgegevens verkregen uit de toetsen staan garant voor een krachtdadig kwalitatief beleidsvoerend vermogen binnen de eigen school. De netwerking binnen het Gork-gebeuren is voor mij van onschatbare waarde.

Ik zi altijd uit naar ons collegiaal overleg binnen de werkgroep evaluatie. Deze momenten krijgen een prioritaire behandeling bij de eigen agendaplanning.

Stedelijke Basisschool Guido Gezelle Waregem
Gork richt die trefmomenten in die je als leerkracht en directeur stimuleren om er keihard voor te blijven gaan. Het zijn ontmoetingen die je niet alleen professioneel verrijken, maar die vooral ook op menselijk vlak deugd doen; dat je je ei eens kwijtraakt, dat je ziet dat ook anderen dezelfde problemen en vragen hebben als jezelf. Gork is zeker een meerwaarde voor ons gemeentelijk onderwijs.
Stedelijke Basisschool Noord Harelbeke

Gork is voor ons bijeenkomsten waarbij telkens een boeiend item wordt uitgewerkt. Zowel binnen de lagere afdeling als binnen de kleuterafdeling merk ik steeds dat de collegialiteit een sterk gegeven is. De werkgroep evaluatie slaagt er ieder jaar in om een toets op te stellen waarbij de inhoud en vraagstelling vernieuwend zijn. Het is opmerkelijk dat leerkrachten jaren later nog teruggrijpen naar de toetsen van Gork. Dat bewijst dat die als "degelijk" worden ervaren. De bijeenkomsten voor directies geven extra moed en bevestiging van datgene waarmee we bezig zijn. Telkens merk ik geen zwevende inhoud, maar inhoud dicht bij de klas(school)praktijk. Het doet iook altijd goed te weten dat je niet bezig bent op een eiland, maar dat er nog veel collega's in hetzelfde schuitje zitten. Uitwisselen van ervaringen is dan ook een sterk punt van Gork.

Stedelijke Basisschool Sint-Eloois-Vijve

Gork is een veilig, contextgericht platform, waarbij we voor de schoolwerking op de pijlers kunnen terugvallen die verbondenheid geven aan de visie van de school.
Via het aanbod van externe toetsen en de daaraan gelinkte nascholing wordt de mogelijkheid geboden om dat als prioriteit voor het schooljaar te kiezen. Alle instrumenten zijn aanwezig om die prioriteit via de kwaliteitscirkel te belichten (via inventaris van de huidige situatie door de toets, over een aanbod van nascholing naar nieuwe outputgegevens).

Heel goede zaak is ook dat het OVSG de GORK-werking op de voet volgt en omgekeerd. Het verfijnt de afstemming en dat biedt duidelijkheid naar scholen toe.

Stedelijke Basisschool Stasegem

Gork staat voor kwaliteit in het gemeentelijk/stedelijk basisonderwijs regio Kortrijk.

Via de jaarlijkse toets en de verrijkende nascholing denken de leerkrachten meer na over hun lessen.

De dag van de toets wordt erover gesproken in de leraarskamer. Bij ons was het een leuke toets, of die vraag was te moeilijk, of niet realiseerbaar, of zo had ik het nog niet bekeken...

DE nascholing in de kleuterafdeling met de vele projectvoorbeelden en de analyse van de toets in de lagere afdeling is werkelijk top. Het geheel is heel concreet en onmiddelijk toepasbaar in de klas. Alle leerkrachten zijn betrokken bij het onderwerp. Er wordt werkelijk geleerd, verduidelijkt en opgefrist.

Stedelijke Basisschool Torenhof Waregem

Als autonome school betekende onze toetreding tot OVSG en Gork een belangrijke onderstuening, vooral dan op pedagogisch vlak. Onze school viert dit jaar haar 20ste verjaardag. In de beginjaren waren wij wat zoekende m.b.t. leerplannen, maar vanuit onze deelname aan een aantal GORK-navormingen en de prima ondersteuning door OVSG kwamen wij tot de vaststelling dat wij ons sterk konden vinden in de visie van OVSG, in de OVSG-leerplannen. Vandaar onze keuze voor OVSG.

Gork is een regionaal netwerk van het gemeentelijk onderwijs dat een zeer sterke werking en netwerking wist uit te bouwen: dit zowel voor leerkrachten, directies als beleidsondersteuners.

...

Een pluim voor Gork. Het is onze wens nog vele jaren van de werking deel uit te maken en ze mee te ondersteunen!

Vrije basisschool de Kleine Prins

Permanente professionele ontwikkeling van het didactisch handelen binnen onze school en de samenwerking met collega's vind ik via de werkgroep evaluatie gork een sterke meerwaarde als directeur.

Leuk om met collega's op allerlei fronten samen te komen en van gedachten te kunnen wisselen.

Wijzerschool Kuurne
Gemeentelijke basisschool Sint-Denijs

In te vullen

Stedelijke Basisschool De Vlieger

kom jij,

bouw jij,

mee aan onze brug

een brug waar ieder kind zijn toekomst straks wel vindt

leer me de wereld, leer me leven, leer het me

 

zo lopen jij en ik over onze brug
                                    
(ontwerp schoollied, happening schoolfeest mei 2017)

Stedelijke Basisschool De Brug

Stedelijke Basisschool De Octopus

Stedelijke Basisschool De Octopus

In te vullen

't Gemeentelijk Jonkerschooltje